Sala za prezentacije

Усвојена нова Уредба Европске уније о органској производњи

Европско веће је усвојило нову Уредбу о органској производњи и обележавању органских производа:
Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on organic production and labelling of organic products and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007

Нова уредба ће се примењивати од 1. јануара 2021. године.
...

Детаљније

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
на основу члана 54. Закона о државним службеницима ("Службени гласник РС" број 79/05, 81/05-испр., 83/05-испр., 64/07, 67/07 испр., 116/08, 104/09 и 99/14), члана 17. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, број 41/07-пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-7303/2017 од 01.08.2017. године и Закључка о измени Закључка 51 број: 112-7303/2017 од 01.08.2017. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-9113/2017 од 29.09.2017. године, оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА
...

Детаљније

Обука у оквиру EU Twinning projekta “Јачање капацитета Дирекције за националне референтне лабораторије”

У периоду од 09-13.09.2013. године у Дирекцији за националне референтне лабораторије (ДНРЛ) спроведена је обука организована у оквиру EU Twinning пројекта “Јачање капацитета Дирекције за националне референтне лабораторије” на тему примена савремених молекуларних техника у дијагностици штетних организама биљака.
Ова обука представља наставак активности у оквиру компоненте 1 “Јачање капацитета”, а конкретно се односила на спровођење молекуларних дијадностичких тестова у циљу идентификације инсеката и нематода, штетних организама на биљу...

Детаљније

О дирекцији

Дирекција за националне референтне лабораторије (у даљем тексту: Дирекција), основана је као орган управе у саставу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, са задатком да се у оквиру комплекса некадашње банке биљних гена успоставе и пусте у раде националне лабораторије у области здравља биља, микробиологије хране, испитивања физико хемијских параметара у храни и испитивању квалитета млека...

Детаљније

Документа - Закон о безбедности хране

Овим законом уређују се општи услови за безбедност хране и хране за животиње, обавезе и одговорности субјеката у пословању храном и храном за животиње, систем брзог обавештавања и узбуњивања, хитне мере и управљање кризним ситуацијама, хигијена и квалитет хране и хране за животиње...

Детаљније

Мрежа ветеринарских и фитосанитарних лабораторија у републици Србији

Република Србија има успостављен систем овлашћених лабораторија за обављање лабораторијских испитивање и дијагностику заразних болести животиња и испитивање безбедности хране анималног и биљног порекла. Ову мрежу чине ветеринарски научни и специјалистички институти, Институт за хигијену и технологију меса, акредитоване лабораторије Факултета ветеринарске медицине и друге овлашћене лабораторије...

Детаљније

Документа - Нацрт закона о семену и садном материјалу пољопривредног и украсног биља

Овим законом уређује се производња, контрола производње, дорада, утврђивање квалитета...

Детаљније