Органски производи намењени иностраном тржишту, у већини случајева се испитију у иностраним лабораторијама. С тим у вези, препозната је потреба за унапређењем капацитета домаћих лабораторија, што би допринело побољшању сарадње са ЕУ партнерима и већем ангажовању домаћих лабораторија приликом анализа органских производа намењених извозу. Такође, тиме би се смањили трошкови извозника и убрзало добијање резултата испитивања.

Лабораторија за физичко хемијска испитивања хране и хране за животиње у оквиру Дирекције за националне референтне лабораторије учествовала је у пројекту “Kроз трговину органским производима до развоја у источној Европи” (ОТ4D - Organic trade for development in Eastern Europe) који финансира Државни секретаријат за економске послове – SECO, а спроводи IFOAM - Organics International (Међународно удружење за органску пољопривреду) у сарадњи са конзорцијумом Helvetas (Швајцарска организација за међународну сарадњу) и FIBL (Швајцарски истраживачки институт за органску пољопривреду). Координатор активности у Србији је Национална асоцијација за развој органске производње Serbia Organica у сарадњи са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде. 

У периоду од септембра 2023. године до маја 2024. године реализована је процена тренутног стања домаћих лабораторија, у вези са обављањем анализе хране органског порекла. Aктивности које су биле подржане од стране пројекта и за које је лабораторија била задужена су следеће: 

Након прегледа документације и задовољавајућих резултата учешћа у програму испитивања оспособљености лабораторије, реализована је и посета представника пројекта 15. и 16. априла 2024. када је Лабораторија за физичко хемијска испитивања угостила оцењивача Акредитационог тела Италије др Stefano Raccanelli, представника International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies (CIHEAM) из Барија Ивану Симић и представницу Министарства пољоприврде, водопривреде и шумарства Кристину Лаковић.

Током посете, инострани стручњаци су се осведочили у рад лабораторије и дали позитивне оцене. Истакнут је изузетан потенцијал лабораторије у погледу савремене опреме за инструменталну анализу пестицида и метала у храни, као и компетентност особља ангажованог за та испитивања. Након размене знања и искуства, добијене су корисне сугестије за даља унапређења наших активности и могућност будуће сарадње.