Sala za prezentacije

ТHE FIRST PHYSICAL MEETING OF THE ECPGR NETWORK OF EUROPEAN GENEBANK MANAGERS

In Portugal, the city of Braga, 14-15 May 2024., a meeting of managers of European plant gene banks was held. The meeting was attended by 26 participants from 19 European countries.

Find more

VISIT OF THE REPRESENTATIVES OF OTD4 PROJECT
TO THE DIRECTORATE FOR NATIONAL REFERENCE LABORATORIES

The laboratory for physical and chemical testing of food and animal feed within the Directorate for National Reference Laboratories has participated in the project "Organic trade for development in Eastern Europe" (OT4D) funded by the State Secretariat for Economic Affairs – SECO, and is implemented by IFOAM - Organics International (International Association for Organic Agriculture) in cooperation with the consortium Helvetas (Swiss Organization for International Cooperation) and FIBL (Swiss Research Institute for Organic Agriculture). The coordinator of activities in Serbia is the National Association for the Development of Organic Production Serbia Organica in cooperation with the Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management.

Find more

USPEŠNO ZAVRŠENO NADZORNO OCENjIVANjE USAGLAŠENOSTI OD STRANE AKREDITACIONOG TELA SRBIJE

Akreditaciono telo Srbije, 05.12.2023. godine izvršio je prvo nadzorno ocenjivanje usaglašenosti sa zahtevima standarda SRPS ISO 17025:2017, Direkcije za nacionalne referentne laboratorije za period sertifikacije 13.12.2022. godine do 12.12.2026. godine. Tim za ocenjivanje Akreditacionog tela Srbije predvodila je vođa tima Jasmina Cvetković. Ocenjivački tim dočekala je v.d. direktorka Aleksandra Božić zajedno sa svim šefovima i načelnicima akreditovanih organizacionih jedinica Direkcije za nacionalne referntne laboratorije. Ocenjivači su se uverili u usaglašenost sa zahtevima standarda a ocenjivanje je završeno uspešno prema planu ocenjivanja.


THE VISIT OF THE DELEGATIONS OF THE MINISTER JELENA TANSKOVIĆ AND EMANUELE GIAUFRET, THE AMBASSADOR TO DELEGATION OF THE EUROPEAN UNION IN SERBIA

The Directorate for National Reference Laboratories, DNRL hosted Mrs Jelena Tanasković, the Minister of Agriculture, Forestry and Water Management and Mr Emanuel Giaufret, the Ambassador of the Delegation of the European Union in the Republic of Serbia with their delegations.

Find more

INTERNACIONAL CONFERENCE
BIOTECH FUTURE FORUM

The Directorate for National Reference Laboratories of the Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management participated in the international conference Biotech Future Forum, Three Perspectives, Economy, State, Science. The conference took place on the 20th of October 2022 at the Palace of Serbia in Belgrade. The conference was hosted by the Government of the Republic of Serbia and the World Economic Forum with the support of the United Nations Development Programme.

Find more

VISIT TO NATIONAL LABORATORIES KINGDOM OF THE NETHERLANDS FOR PHYTOSANITARY TESTING

At the invitation of the Ministry of Agriculture of the Kingdom of the Netherlands and with the active participation of the Embassy of the Netherlands in Belgrade, in particular the Attaché for Agriculture, Mr. Cohen Van Ginneken, and Ms. Mile Mirković, as a result of the continuation of joint cooperation in the field of plant protection between the two countries, a visit to the relevant institutions in the Netherlands was organized in the period from October 17 to 19, 2022. 

The delegation consisted of representatives of the Plant Protection Directorate, representatives of the Directorate for National Reference Laboratory and laboratories responsible for plant protection control in the Republic of Serbia. Representatives of the Directorate for National Reference Laboratories were Director Goran Zebić, Head of the Plant Protection Laboratory for Plant Health Testing and Seed Quality Testing Aleksandra Božić and Analyst for Molecular Biological Testing of Plant Pathogens Marija Milenković visited three laboratories for plant health testing, growers and warehouses for seed potatoes in the Kingdom of the Netherlands.

Find more

UČEŠĆE DELEGATA IZ SRBIJE NA SVETSKOM SASTANKU ORGANIZACIJE ZA HRANU I POLJOPRIVREDU UJEDINJENIH NACIJA - FAO UN MEĐUNARODNI UGOVOR O BILJNIM GENETIČKIM RESURSA ZA HRANU I POLJOPRIVREDU

U gradu Nјu Delhi, Indija, od 17-24. septembra 2022. godine održan je IX. sastanak Upravlјačkog tela FAO Međunarodnog sporazuma o bilјnim genetičkim resursima za hranu i polјoprivredu - International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA) https://www.fao.org/plant-treaty/en/.

Sastanku je prisustvovalo preko tri stotine delegata i nacionalnih koordinatora iz 147 zemalјa potpisnica Međunarodnog sporazuma, kao i posmatrači iz međunarodnih i nevladinih organizacija koji u svom delokrugu rada imaju oblast očuvanja i održivog korišćenja bilјnih genetičkih resursa. Pored delegata iz celog sveta iz Srbije prisustvovali su: Maja Ječmenica, rukovodilac Banke bilјnih gena i Milena Savić Ivanov, nacionalni koordinator za bilјne genetičke resurse, ispred Direkcija za nacionalne referentne laboratorije.

Detalјnije

PROCEDURA PRIJEMA UZORAKA ZA ANALIZU SARS-CoV2 (COVID 19) uz korišćenje barkodova

Obaveštavamo korisnike kojima je odobreno i koji su upućeni da dostavlјaju uzoraka u našu Laboratoriju da prijem uzoraka je moguć ISKLjUČIVO U SKLADU SA „PR-COV 02_Procedura dostavlјanja uzoraka za analizu SARS-CoV2“ PR-COV 02, izdanje 01 od 27.07.2020. u skladu sa raspoloživim kapacitetom:

 1. Vreme PRIJEMA UZORAKA U LABORATORIJU JE RADNIM DANOM 10 -13 ČASOVA; subotom: 10-11 časova; nedelјa – neradan dan;
 2. Svi dostalјeni uzorci moraju biti pravilno BARKODIRANI (VERTIKALNO) BARKODOM tako da je moguće očitavanje barkoda. Barkodovi se preuzimaju u Laboratoriji zajedno sa podlogama/brisevima.
 3. Zdravstvena ustanova pre isporuke uzoraka mora kreirati SPISAK UPUĆENIH UZORAKA (excel tabelu) i zavesti sve uzorke u portal korišćenjem polјa 4a (strogo voditi računa da se barkodovi zavode u latiničnom pismu). Spisak upućenih uzoraka i otpremnicu odštampati  i dostaviti zajedno sa uzorcima.
 4. PRE SLANјA UZORAKA UZORCI SE MORAJU PRESLOŽITI I NUMERISATI REDNIM BROJEM (1,2,3…) ISTO KAO U SPISKU UPUĆENIH UZORAKA. (npr. br.5 Petrović Petar barkod B09308) sa spiska pod brojem 5, mora biti obeležen i br 5.).
 5. Elektronskim putem zdravstvena ustanova mora dostaviti  SPISAK  UPUĆENIH UZORAKA (excel tabelu) sa numerizacijom koja je identična na uzorcima i u spisku (najkasnije 2 sata pre dostavlјanja uzoraka) na email: dnrl.office@minpolj.gov.rs  .
 6. Podaci u SPISKU UPUĆENIH UZORAKA (excel tabeli) moraju biti uneseni tačno (odgovornost zdravstvene ustanove) i u skladu sa navedenom procedurom jer Laboratorija importuje podatke iz tabele automatski.
 7.  Ukoliko ustanova vrši uzorkovanje na više lokaliteta, može kreirati više spiskova upućenih uzoraka (više excel tabela), u tom slučaju uzorci se moraju fizički presložiti i razdvojiti po lokalitetima (domovima zdravlјa). Obavezno uputiti sve spiskove emailom i iste fizičko dostaviti  zajedno sa uzorcima za svaki grupu uzoraka.
 8.  Spisak upućenih uzoraka se FORMIRA isklјučivo u formatu propisanom  Procedurom PR-COV 02, koju možete preuzeti ovde.
 9. NIJE DOZVOLjENO DOSTAVLjATI DUPLE UZORKE.
 10. Epruvete moraju OBAVEZNO biti pojedinačno upakovane i pravilno zatvorene. (ukoliko su uzorci prosuti ili iscureli, ista grupa uzoraka/uzorak će biti odbačena/i)
 11. Uzorke pakovane u RUKAVICE ili neki drugi neadekvatan način neće se uzimati u rad.
 12. BRIS za uzimanje uzoraka mora biti plastični - ISKLjUČIVO ŠTAPIĆI ZA NAZOFARINGEALNI BRIS.
 13. NIJE DOZVOLjENO UZIMANјE UZORAKA SA DRVENIM ŠTAPIĆIMA (brisevima OBLOŽENIM VATOM, jer takav bris u potpunosti inhibira PCR_a reakciju i nije moguće izvršiti anlizu).
 14. Uzorci uzeti sa drvenim štapićima (sa vatom) neće se uzimati u rad i biće odbačeni kao neadekvatni.
 15. Laboratorija nije u mogućnosti da radi sa podlogama (medijumima), brisevima preuzetim iz drugih laboratoria, takvi uzorci neće se uzimati u rad.
 16. Dolazak u Laboratoriju mora biti najavlјen telefonskim putem na 011/377-20-14, 064/868-14-30  najkasnije 2 sata pre dolaska i odobren u skladu sa raspoloživim kapacitetima laboratorije.

Laboratorija ne radi testiranja na lični zahtev fizičkih i pravnih lica.


PROCEDURA PRIJEMA UZORAKA ZA ANALIZU COVID 19

Obaveštavamo korisnike kojima je odobreno i koji su upućeni da dostavlјaju uzoraka u našu Laboratoriju da primjem uzoraka je moguć ISKLjUČIVO U SKLADU SA „Procedurom dostavlјanja uzoraka za analizu COVIDa 19“ PR-COV 01, izdanje 01 od 19.04.2020. u skladu sa raspoloživim kapacitetom:

 1. PRIJEM uzoraka vrši se isklјučivo u skladu sa navedenom procedurom u vremenu od 10-13h;
 2. Pre dostavlјanja uzoraka uzorci moraju biti NUMERIČKI OBELEŽENI REDNIM BROJEVIMA (1,2,3…itd) i mora se elktronskim putem dostaviti JEDAN SPISAK UZORAKA u excel tabeli sa numerizacijom koja je identična u spisku i na bočici, najkasnije 2 sata pre dostavlјanja uzoraka u laboratoriju. (Uzorci se dostavlјaju u transportnim koferima zajedno sa istovetnom fizički odštampanom excel tabelom, koja je prethodno poslata elektronski putem e-maila).
 3. Spisak uzoraka se FORMIRA isklјučivo u formatu propisanom navedenom Procedurom PR-COV 01, koju možete preuzeti ovde.
 4. Slanje spiska uzoraka vrši se elektronski na e-mail: dnrl.office@minpolj.gov.rs najkasnije 2 sata pre dolaska. Podaci na tabeli moraju biti uneseni tačno (odgovornost zdravstvene ustanove) i u skladu sa navedenom procedurom jer Laboratorija importuje podatke iz tabele automatski.
 5. Svi uzorci koji se dostavlјaju na anlizu SARS-CoV2 MORAJU BITI NUMERIČKI nedvosmisleno OBELEŽENI REDNIM BROJEVIMA od 1,2,3, pa nadalјe na epruvetama. (npr. br.5 Petrović Petar sa spiska pod brojem 5, mora biti obeležen br. 5 na epruveti sa istim podacima…). U svakom drugom slučaju smatraće se da je taj uzorak NEADEKVATAN i isti će biti vraćen na ponovno uzorkovanje.
 6. Epruvete sa identičnim brojevima NEĆE SE uzimati u rad. NIJE DOZVOLjENO DOSTAVLjATI DUPLE UZORKE, nečitko obeležene i uzorke označene samo npr kovid šifrom.
 7. Epruvete moraju OBAVEZNO biti pojedinačno upakovane (svaka u svoju providnu kesicu i zatvorene u pripadajućoj ambalaži). Uzorke pakovane u RUKAVICE i li neki drugi neadekvatan način neće se uzimati u rad.
 8. BRIS za uzimanje uzoraka mora biti plastični - ISKLjUČIVO ŠTAPIĆI ZA NAZOFARINGELNI BRIS.
 9. NIJE DOZVOLjENO UZIMANјE UZORAKA SA DRVENIM ŠTAPIĆIMA (brisevima OBLOŽENIM VATOM, jer takav bris u potpunosti inhibira PCR_a reakciju i nije moguće izvršiti anlizu).
 10. Uzorci uzeti sa drvenim štapićima (sa vatom) neće se uzimati u rad i biće odbačeni kao neadekvatni.
 11. Laboratorija nije u mogućnosti da radi sa medijumima namenjenim i obeleženim barkodovima za laboratoriju „Vatreno Oko“, takvi uzorci neće se uzimati u rad.
 12. Vreme PRIJEMA UZORAKA U LABORATORIJU JE 10 -17 ČASOVA.
 13. Dolazak u Laboratoriju mora biti najavlјen telefonskim putem na 011/377-20-14, 064/868-14-30 u skladu sa procedurom najkasnije 2 sata pre dolaska i odobren u skladu sa raspoloživim kapacitetima laboratorije.
 14. Laboratorija ne radi testiranja na lični zahtev fizičkih i pravnih lica.

SPROVOĐENјE ANALIZA SIROVOG MLEKA

Obaveštavamo korisnike analiza sirovog mleka da Direkcija za nacionalne referentne laboratorije, sprovodi ispitivanja kvaliteta sirovog mleka, korisnicima koji dostavlјaju uzorke. Prijem uzoraka sirovog mleka vrši se utorkom i sredom u vremenu od 08-13h. Molimo sve korisnike usluga analiza sirovog mleka da obavezno najave dolazak i donošenje uzoraka za ispitivanje sirovog mleka najmanje jedan dan ranije na telefone: 011/377-20-14, 064/868-1431, 064/868-1434 u periodu od 8h-13h ili na e-mail: dnrl.office@minpolj.gov.rs . Prijem uzoraka se vrši uz mere zaštite i preporuke nadležnih za suzbijanje korona virusa. Molimo vas da se pridržavate preporuka i mera zaštite Ministarstva zdravlјa i nadležnih organa.


URUČENE ZAHVALNICE ČLANOVIMA „RADNE GRUPE COVID 19“

U znak zahvalnosti za predan i nesebičan rad, saradnicima koji su se stavili na raspolaganje tokom vanrednog stanja izazvanog pandemijom virusa COVID 19, v.d. direktor Direkcije za nacionalne referentne laboratorije dr Nenad Dolovac, uručio je zahvalnice potpisane od strane Ministra polјoprivrede šumarstva i vodoprivrede gospodina Branislava Nedimovića. Tom prilikom prezentovni su rezultati rada i učinak „Radne grupe COVID 19“. Direkcija za nacionalne referentne laboratorije i ovom prilikom još jednom izražava zahvalnost svima koji su bili deo „Radne gupe COVID 19“, i koji su se stavili na raspolaganje onda kada je bilo najpotrebnije.


Obuka uzorkivača sirovog mleka (27-28.02.2020.)

Direkcija za nacionalne referentne laboratorije, izradila je Vodič za uzimanje uzoraka sirovog mleka (broj 320-47-00622/2020-13 izdanje 1 od 27.01.2020.) koji predstavlјa literaturu u procesu stručnog osposoblјavanja i obučavanja uzorkivača sirovog mleka.

U prostorijama Direkcije za nacionalne referentne laboratorije 27.02.2020. i 28.02.2020. izvršiće se obuka uzorkivača sirovog mleka Polјoprivrednih stručnih i savetodavnih službi....
...

Detalјnije

Kvalitet mleka, higijena muže i uzorkovanje sirovog mleka, jun 2019

Direkcija za nacionalne referentne laboratorije, organizuje i poziva vas na seminar pod nazivom KVALITET MLEKA, HIGIJENA MUŽE I UZORKOVANјE SIROVOG MLEKA, JUN 2019

Kako bi podržali napore u ispunjavanju zahteva za pravilnu i kvalitetnu proizvodnju sirovog mleka kao i službene kontrole parametara sirovog mleka na celokupnoj teritoriji Republike Srbije MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE, Direkcija za nacionalne referentne laboratorije uz podršku UNDP Srbija, organizuje seminar pod nazivom „KVALITET MLEKA, HIGIJENA MUŽE I UZORKOVANјE SIROVOG MLEKA“.
...

Read more

Usvojena nova Uredba Evropske unije o organskoj proizvodnji

Evropsko veće je usvojilo novu Uredbu o organskoj proizvodnji i obeležavanju organskih proizvoda:
Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on organic production and labelling of organic products and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007

Nova uredba će se primenjivati od 1. januara 2021. godine.
...

Detalјnije

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
VODOPRIVREDE na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima ("Službeni glasnik RS" broj 79/05, 81/05-ispr., 83/05-ispr., 64/07, 67/07 ispr., 116/08, 104/09 i 99/14), člana 17. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS“, broj 41/07-prečišćen tekst i 109/09) i Zaklјučka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-7303/2017 od 01.08.2017. godine i Zaklјučka o izmeni Zaklјučka 51 broj: 112-7303/2017 od 01.08.2017. godine Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 broj: 112-9113/2017 od 29.09.2017. godine, oglašava
JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA
...

Read more

About directorate

Directorate of National Reference Laboratory was established by Article 18 of Food Safety Law (“Službeni glasnik RS“ No. 41/09). As an administrative body within the Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management, Directorate performs tasks within the field of food safety, animal health, plant health, agricultural and decorative plants, residues, milk and plant gene bank, and carries out other activities in this area...

Read more

Dokumenta - Zakon o bezbednosti hrane

Ovim zаkonom uređuju se opšti uslovi zа bezbednost hrаne i hrаne zа životinje, obаveze i odgovornosti subjekаtа u poslovаnju hrаnom i hrаnom zа životinje, sistem brzog obаveštаvаnjа i uzbunjivаnjа, hitne mere i uprаvljаnje kriznim situаcijаmа, higijenа i kvаlitet hrаne i hrаne zа životinje...

Read more