inputi u organskoj proizvodnji

U organskoj proizvodnji mogu se koristiti spolјašnji inputi u meri koja je neophodna u procesu proizvodnje, i to:


REPRODUKTIVNI MATERIJAL

Baza reproduktivnog materijala

U organskoj bilјnoj proizvodnji prvenstveno se koristi reproduktivni materijal iz organske proizvodnje, uklјučujući i reproduktivni materijal iz perioda konverzije.

Seme i sadni materijal koji su proizvedeni metodama organske proizvodnje upisuje se u bazu reproduktivnog materijala koju vodi Ministarstvo. Upis bilјnih vrsta i sorti koje su proizvedne metodama organske proizvodnje u bazu reproduktivnog materijala vrši se na osnovu obaveštenja dobavlјača reproduktivnog materijala, tj. pravnog lica sa sedištem u Republici Srbiji koje proizvodi, dorađuje, stavlјa u promet ili uvozi reproduktivni materijal koji se koristi u organskoj proizvodnji. Obrazac obaveštenja je u sekciji: Obrasci

Izdavanje odobrenja za korišćenje reproduktivnog materijala iz konvencionalne proizvodnje

Ako na tržištu nema reproduktivnog materijala koji je proizveden metodama organske proizvodnje, proizvođaču koji se bavi organskom proizvodnjom može se odobriti korišćenje reproduktivnog materijala iz konvencionaln proizvodnje, pod uslovom da taj materijal nije tretiran sredstvima za zaštitu bilјa.

U periodu konverzije odobrenje za korišćenje reproduktivnog materijala iz konvencionalne proizvodnje izdaje ovlašćena kontrolna organizacija sa kojom proizvođač ima zaklјučen ugovor.

Posle isteka perioda konverzije (organski status parcela) korišćenje reproduktivnog materijala iz konvencionalne proizvodnje, proizvođačima odobrava Ministarstvo. Obrazac zahteva sa uputstvima za podnošenje zahteva je u sekciji: ObrasciSREDSTVA ZA ISHRANU BILjA I OPLEMENјIVAČI ZEMLjIŠTA ZA ORGANSKU PROIZVODNјU

U organskoj bilјnoj proizvodnji mogu se koristiti sredstva za ishranu bilјa i oplemenjivači zemlјišta, u meri koja je neophodna, ako se nutritivne potrebe bilјaka ne mogu adekvatno zadovolјiti primenom mera za održavanje i pobolјšanje plodnosti i aktivnosti zemlјišta, kao što su adekvatan plodored i primena stajskog đubriva ili drugog organskog đubriva, koji potiču iz organske proizvodnje.

U organskoj bilјnoj proizvodnji mogu se, u skladu sa zakonom kojim se uređuju sredstva za ishranu bilјa i oplemenjivači zemlјišta, primenjivati sredstava za ishranu bilјa i oplemenjivači zemlјišta, koja su data u Prilogu 1 - Spisak dozvolјenih sredstava za ishranu bilјa i oplemenjivača zemlјišta u organskoj proizvodnji.

Proizvođač evidentira podatke o upotrebi đubriva (datum primene, vrsta i količina đubriva i parcela na kojoj je upotreblјeno đubrivo i njena površina) i čuva dokumentaciju o kupovini sredstava za ishranu bilјa.

sredstva za ishranu bilja


SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILjA U ORGANSKOJ PROIZVODNјI

U organskoj bilјnoj proizvodnji zaštita od štetočina, bolesti i korova prvenstveno se sprovodi delovanjem prirodnih neprijatelјa, izborom vrsta i sorti bilјa, odgovarajućim plodoredom, načinom obrade zemlјišta, primenom termičkih procesa, korišćenjem alelopatskih odnosa i uspostavlјanja zaštitnih bilјnih pojaseva, kao i drugih agrotehničkih mera.

Ako se primenom ovih mera bilјke na adekvatan način ne mogu zaštititi od štetočina, bolesti i korova, a utvrdi se da postoji neposredna opasnost za bilјke, mogu se upotrebiti sredstva za zaštitu bilјa, u skladu sa zakonom kojim se uređuju sredstva za zaštitu bilјa, a koja su data u Prilogu 2 - spisak dozvolјenih sredstava za zaštitu bilјa u organskoj proizvodnji, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Proizvođač evidentira podatke o upotrebi proizvoda za zaštitu bilјa (datum primene, vrsta proizvoda za zaštitu bilјa, razlog i metoda primene) i čuva dokumentaciju o kupovini sredstava za zaštitu bilјa.

sredstva za zastitu bilja


DODACI U PRERADI ORGANSKIH PROIZVODA


HRANA ZA ŽIVOTINјE


SREDSTVA ZA ČIŠĆENјE I DEZINFEKCIJU