obrasci

ADMINISTRATIVNE TAKSE

Prilikom podnošenja:
- Zahteva za skraćenje dužine trajanja perioda konverzije u organskoj bilјnoj proizvodnji;
- Zahteva za odobrenje korišćenja reproduktivnog materijala iz konvencionalne proizvodnje;
- Zahteva za odobrenje izuzeća od tehnoloških postupaka prerade organskih proizvoda;
- Zahteva za odobrenje izuzeća od primene metoda organske stočarske proizvodnje;
prilaže se i dokaz o uplati republičke administrativne takse, u skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama, i to:
Po tarifnom broju 1:
Za podnošenje zahteva, u iznosu od 320 dinara
Po tarifnom broju 9, odnosno 72:
Za izdavanje rešenja, u iznosu od 550 dinara
Takse se mogu uplatiti zbirno na jednoj uplatnici, ukupno 870 dinara.

Prilikom podnošenja
Zahteva za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavlјanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji,
prilaže se i dokaz o uplati republičke administrativne takse, u skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama:
Po tarifnom broju 76, u iznosu od 15.920,00 dinara

Prilikom podnošenja
Zahteva za obnavlјanje ovlašćenja za obavlјanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji,
prilaže se i dokaz o uplati republičke administrativne takse, u skladu sa Zakonom o republičkim administrativnim taksama:
Po tarifnom broju 76, u iznosu od 7.940,00 dinara

Uputstvo za popunjavanje uplatnice:
Svrha uplate: republička administrativna taksa
Primalac: Budžet Republike Srbije
Račun primaoca: 840 - 742221843 – 57
Broj modela 97
Poziv na broj: šifra opštine na kojoj se vrši uplata

Adresa za podnošenje zahteva:
Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Direkcija za nacionalne referentne laboratorije
Grupa za organsku proizvodnju
Nemanjina 22-26
11000 Beograd


Dokumenta