dokumenta

Информатор о раду Дирекције за националне референтне лабораторије Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде сачињен је у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (“Службени гласник РС “, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа (“Службени гласник РС “, број 68/10).

Информатор о раду доступан је јавности у електронском облику и можете га преузети у MS Word или у PDF формату.


ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ И ИНФОРМАТОРУ

Назив државног органа: Дирекција за националне референтне лабораторије
Адреса седишта: Батајнички друм 7, део бр. 10
Поштански број и град: 11186 Београд
Општина: Земун
Матични број: 17855140
ПИБ: 108508191

Лице одговорно за тачност и потпуност података, правилну израду, објављивање и редовно ажурирање Информатора о раду је Горан Зебић, директор Дирекције за националне референтне лабораторије.


Информатор о раду Дирекције за националне референтне лабораторије објављен je 28.01.2015. године, на веб сајту Дирекције, www.dnrl.gov.rs

ДОСТУПНОСТ ИНФОРМАТОРА

Увид у Информатор о раду може се остварити лично у просторијама Дирекције или набавити штампана копија на адреси Дирекције, Батајнички друм 7, део бр. 10, 11186 Београд, спрат II управне зграде, канцеларија број 4.

За електронску верзију Информатора заинтерeсовано лице се може обратити на следећу e-mail адресу: irena.vucic@minpolj.gov.rs