dokumenta

Информатор о раду Дирекције за националне референтне лабораторије Министарства пољопривреде и заштите животне средине сачињен је у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (“Службени гласник РС “, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа (“Службени гласник РС “, број 68/10).

Информатор о раду доступан је јавности у електронском облику и можете га преузети у MS Word или у PDF формату.


ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ И ИНФОРМАТОРУ

Назив државног органа: Дирекција за националне референтне лабораторије
Адреса седишта: Батајнички друм 7 део, број 10
Поштански број и град: 11080 Београд
Општина: Земун
Матични број: 17855140
ПИБ: 108508191

Лице одговорно за тачност и потпуност података, правилну израду, објављивање и редовно ажурирање Информатора о раду је др Ненад Доловац, директор Дирекције за националне референтне лабораторије.

Информатор о раду Дирекције за националне референтне лабораторије  објављен je 28.01.2015. године, на веб сајту Дирекције, www.dnrl.gov.rs


ДОСТУПНОСТ ИНФОРМАТОРА

Увид у Информатор о раду може се остварити лично у просторијама Дирекције или набавити штампана копија на адреси Дирекције, Батајнички друм 7 део, број 10, 11080 Београд, спрат II управне зграде, канцеларија број 4.

За електронску верзију Информатора заинтерeсовано лице се може обратити на следећу e-mail адресу: irena.vucic@minpolj.gov.rs