U periodu od 09-13.09.2013. godine u Direkciji za nacionalne referentne laboratorije (DNRL) sprovedena je obuka organizovana u okviru EU Twinning projekta “Jačanje kapaciteta Direkcije za nacionalne referentne laboratorije” na temu primena savremenih molekularnih tehnika u dijagnostici štetnih organizama bilјaka.

Ova obuka predstavlјa nastavak aktivnosti u okviru komponente 1 “Jačanje kapaciteta”, a konkretno se odnosila na sprovođenje molekularnih dijadnostičkih testova u cilјu identifikacije insekata i nematoda, štetnih organizama na bilјu.

Stručnjak EU Twinning projekta, koji je rukovodio obukom je bio Bart van de Vossenberg, molekularni biolog iz Nacionalnog Referentnog Centra organizovanog u okviru Nacionalne organizacije za zaštitu bilјa Holandije.

Obuci su, osim predstavnika DNRL iz fitosanitarne laboratorije, prisustvovali i predstavnici Instituta za zaštitu bilјa i životne sredine iz Beograda, kao i predstavnik PSS Institut Tamiš Pančevo iz Pančeva.

Kompletni dijagnostički protokoli su sprovedeni u laboratorijama DNRL, na opremi koja je vlasništvo DNRL, a donirana  je od strane Delegacije Evropske Unije u Republici Srbiji u skladu sa ugovorom br. 10SER01/22/12  “Donacija opreme Direkciji za nacionalne referentne laboratorije  u lanacu bezbednosti  hrane”.

Tokom obuke sprovedeni su dijagnostički protokoli u cilјu identifikacije četiri vrste roda Liriomyza i Meloidogyne chitwoodi i Meloidogyne fallax. Protokoli ekstrakcije DNK su sprovedeni na inaktivisanim uzorcima koje je gospodin Bart van de Vossenberg doneo iz svoje laboratorije iz Holadnije. Za identifikaciju Liriomyza spp sproveden je konvencionalan PCR (reakcija lančanog umnožavanja polimerazom) postupak, kao i RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism) postupak u cilјu identifikovanja konkretnih vrsta navedenog roda.

Real-time PCR postupak je primenjen u cilјu identifikacije nematoda Meloidogyne chitwoodi i Meloidogyne fallax.

U svim slučaja je rađena optimizacija protokola, tako da je osim rada na konkretnim protokolima, objašnjen metodološki pristup prilikom optimizacije bilo kojeg protokola.

Uporedo sa sprovođenjem molekularnih procedura, gospodin Bart van de Vossenberg je tokom rada u laboratoriji insistirao na primeni i definisanju svih elemantata koji su generalno bitni za uvođenje sistema kvaliteta u laboratoriju, kao i na svim elementima koji čine sastavni deo standardnih operativnih procedura, a koji će biti inkorporirani u dokumentaciju neophodnu za postupak akreditacije naše laboratorije.


Galerija fotografija

Obuka septembar 2013
Obuka septembar 2013
Obuka septembar 2013
Obuka septembar 2013
Obuka septembar 2013
Obuka septembar 2013
Obuka septembar 2013
Obuka septembar 2013