dokumenta

Informator o radu Direkcije za nacionalne referentne laboratorije Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine sačinjen je u skladu sa članom 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (“Službeni glasnik RS “, br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10) i Uputstvom za izradu i objavlјivanje informatora o radu državnog organa (“Službeni glasnik RS “, broj 68/10).

Informator o radu dostupan je javnosti u elektronskom obliku i možete ga preuzeti u MS Word ili u PDF formatu.


OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU

Naziv državnog organa: Direkcija za nacionalne referentne laboratorije
Adresa sedišta: Batajnički drum 7 deo, broj 10
Poštanski broj i grad: 11080 Beograd
Opština: Zemun
Matični broj: 17855140
PIB: 108508191

Lice odgovorno za tačnost i potpunost podataka, pravilnu izradu, objavlјivanje i redovno ažuriranje Informatora o radu je dr Nenad Dolovac, direktor Direkcije za nacionalne referentne laboratorije.

Informator o radu Direkcije za nacionalne referentne laboratorije objavlјen je 28.01.2015. godine, na web sajtu Direkcije,  www.dnrl.gov.rs


DOSTUPNOST INFORMATORA

Uvid u Informator o radu može se ostvariti lično u prostorijama Direkcije ili nabaviti štampana kopija na adresi Direkcije, Batajnički drum 7 deo, broj 10, 11080 Beograd, sprat II upravne zgrade, kancelarija broj 4.

Za elektronsku verziju Informatora zainteresovano lice se može obratiti na sledeću e-mail adresu:  irena.vucic@minpolj.gov.rs