dokumenta

Informator o radu Direkcije za nacionalne referentne laboratorije Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sačinjen je u skladu sa članom 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (“Službeni glasnik RS “, br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10) i Uputstvom za izradu i objavlјivanje informatora o radu državnog organa (“Službeni glasnik RS “, broj 68/10).

Informator o radu dostupan je javnosti u elektronskom obliku i možete ga preuzeti u MS Word ili u PDF formatu.


OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU I INFORMATORU

Naziv državnog organa: Direkcija za nacionalne referentne laboratorije
Adresa sedišta: Batajnički drum 7, deo br. 10
Poštanski broj i grad: 11186 Beograd
Opština: Zemun
Matični broj: 17855140
PIB: 108508191

Lice odgovorno za tačnost i potpunost podataka, pravilnu izradu, objavlјivanje i redovno ažuriranje Informatora o radu je Goran Zebić, direktor Direkcije za nacionalne referentne laboratorije.

Informator o radu Direkcije za nacionalne referentne laboratorije objavlјen je 28.01.2015. godine, na web sajtu Direkcije,  www.dnrl.gov.rs


DOSTUPNOST INFORMATORA

Uvid u Informator o radu može se ostvariti lično u prostorijama Direkcije ili nabaviti štampana kopija na adresi Direkcije, Batajnički drum 7, deo br. 10, 11186 Beograd, sprat II upravne zgrade, kancelarija broj 4.

Za elektronsku verziju Informatora zainteresovano lice se može obratiti na sledeću e-mail adresu:  irena.vucic@minpolj.gov.rs