upravna zgrada
organizaciona struktura

Direktor Direkcije za nacionalne referentne laboratorije


Fitosanitarna laboratorija


Banka bilјnih gena

 • Rukovodilac Maja Ječmenica
 • E-pošta: maja.jecmenica@minpolj.gov.rs
 • Telefon: +381 64 805 58 00
 • Telefon: +381 11 377 20 81
 • Faks: +381 11 377 20 25

Laboratorija za bezbednost hrane, hrane za životinje i ispitivanje kvaliteta mleka


Laboratorija za fizičko hemijska ispitivanja hrane i ispitivanje ostataka veterinarskih lekova,pesticida i drugih štetnih materija u hrani i hrani za životinje


Direkcija za nacionalne referentne laboratorije, kao organ uprave u sastavu Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, obavlјa stručne poslove koji se odnose na:

 • obavlјanje organizacionih poslova vezanih za laboratorijska ispitivanja, aktivnosti u vezi sa izvođenjem laboratorijskih ispitivanja u oblasti zdravlјa bilјa, semena i sadnog materijala polјoprivrednog i ukrasnog bilјa, očuvanje bilјnih genetičkih resursa u Banci bilјnih gena, fizičko-hemijska laboratorijska ispitivanja hrane;
 • mikrobiološka laboratorijska ispitivanja bezbednosti hrane i hrane za životinje;
 • zdravlјe životinja;
 • aktivnosti u vezi sa ispitivanjem prisustva ostataka veterinarskih lekova, pesticida, teških metala i drugih štetnih materija u hrani;
 • aktivnosti u vezi sa izvođenjem laboratorijskih ispitivanja kvaliteta mleka i ispitivanja parametara mleka neophodnih za praćenje i unapređenje proizvodnih performansi i selekciju mlečnih goveda;
 • organsku proizvodnju u polјoprivredi;
 • obavlјa i druge poslove iz ove oblasti.

U Direkciji se obrazuju sledeće uže unutrašnje jedinice:

 1. Fitosanitarna laboratorija sa Bankom bilјnih gena
 2. Laboratorija za bezbednost hrane, hrane za životinje i ispitivanje kvaliteta mleka
 3. Laboratorija za fizičko hemijska ispitivanja hrane I ispitivanje ostataka veterinarskih lekova,pesticida I drugih štetnih materija u hrani i hrani za životinje