upravna zgrada
organizaciona struktura

Direktor Direkcije za nacionalne referentne laboratorije

 • Telefon: +381 11 377 20182
 • Faks: +381 11 377 20 25

Laboratorija za fitosanitarna ispitivanja i ispitivanja kvaliteta semena

 • Šef laboratorije Aleksandra Božić
 • E-pošta: aleksandra.bozic@minpolj.gov.rs
 • Telefon: +381 64 868 09 19
 • Telefon: +381 11 377 20 24
 • Faks: +381 11 377 20 25

Banka bilјnih gena

 • Rukovodilac Maja Ječmenica
 • E-pošta: maja.jecmenica@minpolj.gov.rs
 • Telefon: +381 64 805 58 00
 • Telefon: +381 11 377 20 81
 • Faks: +381 11 377 20 25

Laboratorija za bezbednost i kvalitet  mleka i mikorobiloška laboratorija za bezbednost hrane i hrane za životinje

Ispitivanje sastava i kvaliteta mleka

Mikrobiološka laboratorija za bezbednost hrane i hrane za životinje


Laboratorija za fizičko hemijska ispitivanje hrane i hrane za životinje


Direkcija za nacionalne referentne laboratorije, kao organ uprave u sastavu Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, obavlјa stručne poslove koji se odnose na:

 • obavlјanje organizacionih poslova vezanih za laboratorijska ispitivanja, aktivnosti u vezi sa izvođenjem laboratorijskih ispitivanja u oblasti zdravlјa bilјa, semena i sadnog materijala polјoprivrednog i ukrasnog bilјa, očuvanje bilјnih genetičkih resursa u Banci bilјnih gena, fizičko-hemijska laboratorijska ispitivanja hrane;
 • mikrobiološka laboratorijska ispitivanja bezbednosti hrane i hrane za životinje;
 • zdravlјe životinja;
 • aktivnosti u vezi sa ispitivanjem prisustva ostataka veterinarskih lekova, pesticida, teških metala i drugih štetnih materija u hrani;
 • aktivnosti u vezi sa izvođenjem laboratorijskih ispitivanja kvaliteta mleka i ispitivanja parametara mleka neophodnih za praćenje i unapređenje proizvodnih performansi i selekciju mlečnih goveda;
 • organsku proizvodnju u polјoprivredi;
 • obavlјa i druge poslove iz ove oblasti.

U Direkciji se obrazuju sledeće uže unutrašnje jedinice:

 1. Laboratorija za fitosanitarna ispitivanja i ispitivanja kvaliteta semena
 2. Banka bilјnih gena
 3. Laboratorija za bezbednost i kvalitet  mleka i mikorobiloška laboratorija za bezbednost hrane i hrane za životinje
 4. Laboratorija za fizičko hemijska ispitivanje hrane i hrane za životinje