upravna zgrada
organizaciona struktura

Direktor Direkcije za nacionalne referentne laboratorije


Fitosanitarna laboratorija sa Bankom bilјnih gena

Banka bilјnih gena

Fitosanitarna laboratorija


Laboratorija za bezbednost hrane, hrane za životinje i ispitivanje kvaliteta mleka


Grupa za organsku proizvodnju


Direkcija za nacionalne referentne laboratorije, kao organ uprave u sastavu Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine, obavlјa stručne poslove koji se odnose na:

  • obavlјanje organizacionih poslova vezanih za laboratorijska ispitivanja, aktivnosti u vezi sa izvođenjem laboratorijskih ispitivanja u oblasti zdravlјa bilјa, semena i sadnog materijala polјoprivrednog i ukrasnog bilјa, očuvanje bilјnih genetičkih resursa u Banci bilјnih gena, fizičko-hemijska laboratorijska ispitivanja hrane;
  • mikrobiološka laboratorijska ispitivanja bezbednosti hrane i hrane za životinje;
  • zdravlјe životinja;
  • aktivnosti u vezi sa ispitivanjem prisustva ostataka veterinarskih lekova, pesticida, teških metala i drugih štetnih materija u hrani;
  • aktivnosti u vezi sa izvođenjem laboratorijskih ispitivanja kvaliteta mleka i ispitivanja parametara mleka neophodnih za praćenje i unapređenje proizvodnih performansi i selekciju mlečnih goveda;
  • organsku proizvodnju u polјoprivredi;
  • obavlјa i druge poslove iz ove oblasti..

U Direkciji se obrazuju sledeće uže unutrašnje jedinice:

  1. Fitosanitarna laboratorija sa Bankom bilјnih gena
  2. Laboratorija za bezbednost hrane, hrane za životinje i ispitivanje kvaliteta mleka
  3. Grupa za organsku proizvodnju