Evropsko veće je usvojilo novu Uredbu o organskoj proizvodnji i obeležavanju organskih proizvoda:
Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on organic production and labelling of organic products and repealing Council Regulation (EC) No 834/2007

Nova uredba će se primenjivati od 1. januara 2021. godine.

Šta će se promeniti novom uredbom?

  • Pravila o proizvodnji biće pojednostavlјena i dalјe usklađena putem ukidanja izuzetaka i odstupanja;
  • kontrolni sistem će se ojačati zahvalјujući strožim merama opreza i širim proverama na osnovu rizika duž celog lanca snabdevanja;
  • proizvođači u trećim zemlјama moraće da se pridržavaju istih pravila kao i proizvođači u EU;
  • predmet nove regulative biće šira lista proizvoda (npr. so, pčelinji vosak, listovi vinove loze) kao i dodatna pravila proizvodnje (npr. za jelene, zečeve i živinu);
  • sertifikacija će biti lakša za male polјoprivrednike, zahvalјujući novom sistemu grupnog sertifikovanja;
  • kako bi se smanjio rizik od slučajne kontaminacije pesticidima koristiće se jedinstven pristup;
  • odstupanja za proizvodnju u gredicama u staklenicima biće ukinuta.