izgled laboratorije

Лабораторија за фитосанитарна испитивања и испитивања квалитета семена обавља послове који се односе на:

  • активности у вези са извођењем лабораторијских испитивања у области здравља биља, односно испитивања присуства регулисаних штетних организама, карантинских и економских штетних организама у узорцима биљака и регулисаним биљним производима;
  • активности у вези са испитивањем присуства остатака пестицида у храни биљног порекла и храни за животиње;
  • проучавање етиологије и епидемиологије болести биља и процену ризика од уношења и ширења штетних организама биљака;
  • сарадњу и размену информација са овлашћеним лабораторијама у земљи и националним лабораторијама других земаља;
  • размену информација у вези са дијагностичким активностима и другим повезаним стручним пословима;
  • развијање, валидацију и верификацију метода, разраду и примену развијених метода;
  • успостављање система квалитета и акредитације;
  • јачање стручно-техничких лабораторијских капацитета у области лабораторијске дијагностике штених организама;
  • организовање потребних обука лабораторијског особља и припрему програма стручног усавршавања у складу са прописима који регулишу здравље биља;
  • активности у вези са испитивањем квалитета семена (физичка, биолошка и биохемијска испитивањa) и здравственог стања семена и садног материјала ратарског, повртарског, лековитог и ароматичног биља, испитивање квалитета семена, испитивање клијавости смена, узорковања семена за физичка, биохемијска и биолошка испитивања, припрему и спровођење протокола за рад банке биљних гена, чување колекције семена и садног материјала.