ulaz u kompleks direkcije za nacionalne referentne laboratorije

Дирекција за националне референтне лабораторије (у даљем тексту: Дирекција), основана је као орган управе у саставу Министарства пољопривреде и заштите животне средине, са задатком да се у оквиру комплекса некадашње Банке биљних гена успоставе и пусте у раде националне лабораторије у области здравља биља, микробиологије хране, испитивања физико-хемијских параметара у храни и испитивању квалитета млека. Формирање лабораторија у комплексу Земун, Батајнички друм 7 део, број 10 конципирано је и финансиранo у оквиру финансијске помоћи Европске уније у сектору пољопривреде. На реализацији овог пројекта активно учествује Европска унија, тако што је у више наврата, у виду техничке помоћи Републици Србији, финансирала реконструкцију зграда, просторија, набавку опреме и пружала стручне услуга обуке особља и друг врста помоћи. Концепт је осмишљен и формализован усвајањем кључног документа: Закључка Владе 05 број 337-7049/2004 од 01.11.2004 године, о прихватању Информације о донацији Европске Уније у сектору пољопривреде.

Законски основ за оснивање и рад Дирекције је Закон о безбедности хране ("Сл. гласник РС", бр. 41/2009). Усвајањем  Закон о безбедности хране створен је законски основ за оснивање, односно формирање мреже националних референтних и овлашћених лабораторија у области безбедности хране, односно створен је законских основ за унапређење лабораторијске дијагностике у Републици Србији, и то тако што ће се постојећој мрежи овлашћених рутинских и референтних лабораторија, након завршетка опремања прикључити и лабораторије Дирекције. Постојећој мрежи лабораторија биће прикључени лабораторијски капацитети опремљени најсавременијом опремом.
У комплексу Дирекције се пре свега развијају и опремају лабораторије за обављање лабораторијских испитивања за које постојеће институције немају могућности да их спроводе или их само делимично обављају, због ограничења која се односе на недостатак техничке опремљености, односно недостатка опреме и простора. Овде се пре свега мисли на опремање лабораторије за испитивање карантинских штетних организама и регулисаних  штетних организама биљака, затим опремање микробиолошке лабораторије за испитивање безбедности хране, лабораторија за испитивања квалитета млека и у последњој фази опремање и пуштање у рад хемијске лабораторије за испитивање квалитета хране и присуства штетних материја у храни, као и Банке биљних гена.

Дирекција се налази у статусу државног органа основаног у саставу Министарства пољопривреде и заштите животне средине. У циљу остваривања законом утврђених надлежности предузимају се и спроводе активности које се односе на опремање лабораторија, реконструкцију објеката и проналажењу одговарајућих стручних кадрова, с обзиром на да Дирекција још увек не обавља све послове утврђене законом у делу који се односи на обављање појединих лабораторијских испитивања. Предуслов да би Дирекција могла да обавља законом утврђене послове и надлежности јесте акредитација код Акредитационог тела Србије у складу са захтевима СРП ИСО 17025. За потребе опремања ових лабораторија крајем 2012. и почетком 2013. године набављена је, инсталирана и пробно тестирана опрема за опремање фитосанитарне (карантинске) лабораторије, опремање лабораторије за физичко-хемијска испитивања и опремање микробиолошке лабораторије. Током јуна месеца 2013 године испоручена је донирана опрема за опремање лабораторије за обављање физичко-хемијских испитивања хране и хране за животиње, односно опрема неопходне за обављање испитивања присуства остатака пестицида и других штетних материја у храни. Остатак опреме и возила за превоз узорака обезбеђени су током 2014. и 2015. године, како би се поједине лабораторије комплетирале и како би се започело у првој фази са пробним радом, а касније ушло у поступак акредитације и започело са редовним лабораторијским испитивањима. На реализацији ових активности активно је учествовала Европска уније у оквиру ИПА твининг пројекта са партнерима из Холандије и Данске.

У оквиру Дирекције за националне референтне лабораторије завршено је набавка најсавременије опреме за опремање лабораторије за испитивање млека. Извршене су адаптације објекта и просторија. Опрема је испоручена и инсталирана. Опремљена су одељења за испитивање квалитета млека, афлатоксина у млеку и храни, присуства бактерија и вируса у храни и друга испитивања. Извршена је набавка специјализованих расхладних возила за прикупљање узорака и набавка информационог система за управљање анализама. У техничком и материјалном смислу, лабораторија је опремљена за рад. Суштински, на месечном нивоу могуће је прегледати млеко свих произвођача млека који стављају своје млеко у откуп. Интензивно се ради на решавању питања неопходних кадрова за рад у лабораторији.

До уласка у ЕУ, Србија ће морати у потпуности да усагласи законску регулативу по питању увођења високих стандарда контроле квалитета у сектору прехрамбене индустрије, а у оквиру ње, производњу и прераду млека. Захтеви за производњом здравствено безбедне хране, где припада и сирово млеко, предвиђају управо успостављање система независне контроле сировог млека. Позитивна искуства многих земаља су показала апсолутну оправданост и неопходност постојања оваквих лабораторија и потребу да ову улогу преузме и води управо држава. Апсолутни императив је да лабораторија за испитивање млека мора да буде потпуно независна у свом раду и контролисана искључиво и једино од стране надлежних државних органа.

Неопходност оснивања и пуштања у рад лабораторије огледа се пре свега у потреби да се произвођачима сировог млека обезбедила поуздана и независна контрола квалитета млека, која ће бити основ за обрачун цене сировог млека и гаранција безбедности млека као основне животне намирнице. Транспарентан, независтан и компетентан рад лабораторије за испитивање млека, формира потпуно објективну и непристрасну слику о квалитету произведеног млека. Опремањем и пуштањем у рад лабораторије за испитивање млека истовремено се испуњавају обавезе у погледу безбедности хране, односно захтеви у погледу посебних услова хигијене млека (услов за стављање млека у промет, извоз, извоз у ЕУ и др.).

Постоје три основна разлога због којих је потребно опремити и пустити у рад Националну лабораторију за испитивање квалитета млека:

 1. Испитивање квалитета млека ради провере хигијенске исправности млека за исхрану становништва.
  Овај аспект испитивања млека утврђен је прописима који регулишу хигијенску исправност хране анималног порекла и обавезан је захтев за стављање млека у промет. Такође део је обавезе усаглашавања нашег законодавства са европским прописом Регулативом 853/2004: посебни прописи из области хигијене хране анималног порекла, преговарачко поглавље 12. 
 2. Испитивање квалитета млека ради обезбеђивања фер услова за формирање цене сировог млека и плаћање субвенција произвођачима (фармерима) на основу стварно постигнутог квалитета млека
  Неопходност оснивања и пуштања у рад лабораторије за млеко огледа се и у потреби да се произвођачима сировог млека обезбедила поуздана и независна контрола квалитета млека, која ће бити основ за обрачун цене сировог млека.
  Транспарентан, независтан и компетентан рад лабораторије за испитивање млека, формира потпуно објективну и непристрасну слику о квалитету произведеног млека. Успостављањем независне државне лабораторије, осигурава се непристрасност и објективност у процени квалитета и промоцији квалитета путем субвенција. Државна лабораторија послује независно и може бити контролисана само од стране државе. Такође, државна лабораторија, с обзиром да је под контролом државе, формира економске цене анализе млека које су промотивне, социјално одговорне и нису у функцији стицања профита.
 3. Испитивање квалитета млека ради праћења производних особина млечних говеда и селекције стоке
  Програм праћења производних особина и селекције млечних говеда је успостављен ради подстицања фармера да партиципирају у програмима матичења млечних говеда. Овај сегмент није обухваћен европским прописима и није део процеса обавезног усклађивања нашег законодавства. У ЕУ учешће фармера у програмима матичења приплодне стоке је засновано на принципу добровољности и одвија се без директног уплитања државе. 

Мисија

Заштита здравља потрошача, обезбеђивање становништва квалитетном и хигијенски исправном храном, односно безбедном храном и стварање амбијента за профитабилну и јефтину производњу довољне количине хране намењене не само домаћем тржишту већ и за пласирање на друга тржишта, представља један од основних циљева развоја Републике Србије. Наша мисија и улога је да заштитимо здравље потрошача, здравље и добробити животиња, заштитимо биљну производњу од економски значајних штетних организама, да обезбедимо брза, поуздана и непристрасна лабораторијска испитивања, за која Република Србија у овом тренутку нема развијене лабораторијске капацитете.


Визија

Наша визија је да Дирекција буде место на коме ће се успоставити јака веза између универзитета, најбољих научно истраживачких институција и државне администрације.