upravna zgrada
organizaciona struktura

Директор Дирекције за националне референтне лабораторије

 • Телефон: +381 11 377 20182
 • Факс: +381 11 377 20 25

Лабораторија за фитосанитарна испитивања и испитивања квалитета семена

 • Шеф лабораторије Александра Божић
 • E-пошта: aleksandra.bozic@minpolj.gov.rs
 • Телефон: +381 64 868 09 19
 • Телефон: +381 11 377 20 24
 • Факс: +381 11 377 20 25

Банка биљних гена

 • Руководилац Маја Јечменица
 • E-пошта: maja.jecmenica@minpolj.gov.rs
 • Телефон: +381 64 805 58 00
 • Телефон: +381 11 377 20 81
 • Факс: +381 11 377 20 25

Лабораторија за безбедност и квалитет  млека и микоробилошка лабораторија за безбедност хране и хране за животиње

Испитивање састава и квалитета млека

Микробиолошка лабораторија за безбедност хране и хране за животиње

 • Шеф лабораторије Андреа Кос
 • E-пошта: andrea.kos@minpolj.gov.rs
 • Телефон: +381 11 377 20 92

Лабораторија за физичко хемијска испитивање хране и хране за животиње

 • Начелник лабораторије Саша Билек
 • E-пошта: sasa.bilek@minpolj.gov.rs
 • Телефон: +381 64 868 14 36

Дирекција за националне референтне лабораторије, као орган управе у саставу Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, обавља стручне послове који се односе на:

 • обављање организационих послова везаних за лабораторијска испитивања, активности у вези са извођењем лабораторијских испитивања у области здравља биља, семена и садног материјала пољопривредног и украсног биља, очување биљних генетичких ресурса у Банци биљних гена, физичко-хемијска лабораторијска испитивања хране;
 • микробиолошка лабораторијска испитивања безбедности хране и хране за животиње;
 • здравље животиња;
 • активности у вези са испитивањем присуства остатака ветеринарских лекова, пестицида, тешких метала и других штетних материја у храни;
 • активности у вези са извођењем лабораторијских испитивања квалитета млека и испитивања параметара млека неопходних за праћење и унапређење производних перформанси и селекцију млечних говеда;
 • органску производњу у пољопривреди;
 • обавља и друге послове из ове области.

У Дирекцији се образују следеће уже унутрашње јединице:

 1. Лабораторија за фитосанитарна испитивања и испитивања квалитета семена
 2. Банка биљних гена
 3. Лабораторија за безбедност и квалитет  млека и микоробилошка лабораторија за безбедност хране и хране за животиње
 4. Лабораторија за физичко хемијска испитивање хране и хране за животиње