upravna zgrada
organizaciona struktura

Директор Дирекције за националне референтне лабораторије


Фитосанитарна лабораторија са Банком биљних гена

 • Шеф лабораторије: мр Маја Јечменица
 • E-пошта: maja.jecmenica@minpolj.gov.rs
 • Телефон: +381 11 377 20 40
 • Факс: +381 11 377 20 25

Банка биљних гена

 • Руководилац Банке биљних гена: Милена Савић Иванов
 • E-пошта: milena.savicivanov@minpolj.gov.rs
 • Телефон: +381 11 377 20 81
 • Факс: +381 11 377 20 25

Фитосанитарна лабораторија

 • Руководилац фитосанитарне лабораторије: Ирена Вучић
 • E-пошта: irena.vucic@minpolj.gov.rs
 • Телефон: +381 11 377 20 24

Лабораторија за безбедност хране, хране за животиње и испитивање квалитета млека

 • Управљање квалитетом испитивања састава и квалитета млека: Светлана Ђого Станојевић
 • E-пошта: svetlana.djogostanojevic@minpolj.gov.rs
 • Телефон: +381 11 377 20 11

Група за органску производњу


Дирекција за националне референтне лабораторије, као орган управе у саставу Министарства пољопривреде и заштите животне средине, обавља стручне послове који се односе на:

 • обављање организационих послова везаних за лабораторијска испитивања, активности у вези са извођењем лабораторијских испитивања у области здравља биља, семена и садног материјала пољопривредног и украсног биља, очување биљних генетичких ресурса у Банци биљних гена, физичко-хемијска лабораторијска испитивања хране;
 • микробиолошка лабораторијска испитивања безбедности хране и хране за животиње;
 • здравље животиња;
 • активности у вези са испитивањем присуства остатака ветеринарских лекова, пестицида, тешких метала и других штетних материја у храни;
 • активности у вези са извођењем лабораторијских испитивања квалитета млека и испитивања параметара млека неопходних за праћење и унапређење производних перформанси и селекцију млечних говеда;
 • органску производњу у пољопривреди;
 • обавља и друге послове из ове области.

У Дирекцији се образују следеће уже унутрашње јединице:

 1. Фитосанитарна лабораторија са Банком биљних гена
 2. Лабораторија за безбедност хране, хране за животиње и испитивање квалитета млека
 3. Група за органску производњу