obrasci

АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

Приликом подношења:
- Захтева за скраћење дужине трајања периода конверзије у органској биљној производњи;
- Захтева за одобрење коришћења репродуктивног материјала из конвенционалне производње;
- Захтева за одобрење изузећа од технолошких поступака прераде органских производа;
- Захтева за одобрење изузећа од примене метода органске сточарске производње;
прилаже се и доказ о уплати републичке административне таксе, у складу са Законом о републичким административним таксама, и то:
Пo тaрифнoм брojу 1:
Зa пoднoшeњe зaхтeвa, у изнoсу oд 310 динaрa
Пo тaрифнoм брojу 9, односно 72:
Зa издaвaњe рeшeњa, у изнoсу oд 530 динaрa
Таксе се могу уплатити збирно на једној уплатници, укупно 840 динара.

Приликом подношења
Захтева за утврђивање испуњености услова за обављање послова контроле и сертификације у органској производњи,
прилаже се и доказ о уплати републичке административне таксе, у складу са Законом о републичким административним таксама:
По тарифном броју 76, у износу од 15.440,00 динара

Приликом подношења
Захтева за обнављање овлашћења за обављање послова контроле и сертификације у органској производњи,
прилаже се и доказ о уплати републичке административне таксе, у складу са Законом о републичким административним таксама:
По тарифном броју 76, у износу од 7.700,00 динара

Упутство за попуњавање уплатнице:
Сврха уплате: републичка административна такса
Прималац: Буџет Републике Србије
Рачун примаоца: 840 - 742221843 – 57
Број модела 97
Позив на број: шифра општине на којој се врши уплата

Адреса за подношење захтева:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Дирекција за националне референтне лабораторије
Група за органску производњу
Немањина 22-26
11000 Београд


Документа