Direkcija za nacionalne referentne laboratorije, organizuje i poziva vas na seminar pod nazivom KVALITET MLEKA, HIGIJENA MUŽE I UZORKOVANјE SIROVOG MLEKA, JUN 2019

Kako bi podržali napore u ispunjavanju zahteva za pravilnu i kvalitetnu proizvodnju sirovog mleka kao i službene kontrole parametara sirovog mleka na celokupnoj teritoriji Republike Srbije MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE, Direkcija za nacionalne referentne laboratorije uz podršku UNDP Srbija, organizuje seminar pod nazivom „KVALITET MLEKA, HIGIJENA MUŽE I UZORKOVANјE SIROVOG MLEKA“.

Ministarstvo preduzima aktivnosti i ulaže značajna materijalna sredstva za unapređenje kvaliteta proizvodnje mleka u Republici Srbiji. U proteklom periodu obezbedili smo neophodne uslove za ispitivanje sirovog mleka u Direkciji za nacionalne referentne laboratorije, Laboratorija za bezbednost hrane, hrane za životinje i ispitivanje kvaliteta mleka. Laboratorija je akreditovana prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2017 i sprovodi analize sirovog mleka, koristeći najsavremneiju opremu.

Cilј seminara je unapređenje znanja o kvalitetu i oceni sirovog mleka, faktorima koji utiču na rezultate ispitivanja, pravilnom uzorkovanju sirovog mleka, značajnosti sprovođenja kontrole sirovog mleka u skladu sa zakonskom regulativom i pravilnicima kao i subvencionisanju kvaliteta sirovog mleka na osnovu rezultata dobijenih ispitivanjem u ovlašćenoj laboratoriji.

Pozivamo vašeg predstavnika za kvalitet i ocenu sirovog mleka. Po završenom seminaru, učesnicima seminara će se izdati potvrda-sertifikat.

Datum seminara

24-25.06.2019.

Mesto održavanja

Direkcija za nacionalne referentne laboratorije, Beograd

Adresa održavanja

Batajnički drum 7 deo, broj 10, Zemun

Predavači

dr Slavolјub Stanojević
Tamara Bošković, DVM
Prof. dr Vera Katić
mr Vida Živković
Andrea Kos, spec.mik.nam.
Goran Zebić, dipl.ing.preh.teh.

program seminara

9:00-10:00h

Registracija učesnika

10:00-10:20h

Uvodna reč i otvaranje
 dr Nenad Dolovac direktor i predstavnik UNDP_a Srbija

10:10-10:50h

Higijena na farmi za proizvodnju mleka

11:00-11:45h

Kvalitet sirovog mleka, uticaj na hemijski sastav, ukupan broj bakterija, broj somatskih ćelija, ostatke antibiotika i aflatoksina

11.45-12.00h

Pauza

12.00-12.30h

Pravilnik o kvalitetu sirovog mleka i obaveza analiza sirovog mleka i Pravilnik o veterinarsko-sanitarnim uslovima, odnosno opštim i posebnim uslovima za higijenu hrane životinjskog porekla, kao i o uslovima higijene hrane životinjskog porekla.

12.35-13.00h

Uzorkovanje sirovog mleka transport i čuvanje uzoraka do analize.

13.00-13.10h

Pauza

13.10-13.45h

Metode ispitivanja sirovog mleka, faktori koji utiču na rezultate ispitivanja i obezbeđivanje validnosti rezultata. Specifični zahtevi za uzorkovanje.

13.30-14.00h

Diskusija

Prijave za seminar poslati do 18.06.2019. na e-mail svetlana.djogostanojevic@minpolj.gov.rs popunjavanjem obrazca u prilogu.

Po prijavlјivanju dobićete obaveštenje kog dana je vaš predstavnik raspoređen za pohađanje seminara.

U slučaju većeg broja prijavlјenih učesnika seminar će se organizovati u dodatnim terminima. Za informacije kontaktirati radnim danom na 011/377-20-94, u periodu od 10:00-12:00h

Preuzmite tekst u pdf formatu.
Preuzmite obrazac za prijavu u word formatu.