kompleks Direkcije za nacionalne referentne laboratorije

Republika Srbija ima uspostavlјen sistem ovlašćenih laboratorija za obavlјanje laboratorijskih ispitivanja i dijagnostiku zaraznih bolesti životinja i ispitivanje bezbednosti hrane animalnog i bilјnog porekla. Ovu mrežu čine veterinarski naučni i specijalistički instituti, Institut za higijenu i tehnologiju mesa, akreditovane laboratorije Fakulteta veterinarske medicine i druge ovlašćene laboratorije. Takođe u oblasti laboratorijske dijagnostike pojedinih zaraznih bolesti životinja i ispitivanja ostataka veterinarskih lekova, pesticida i drugih štetnih materija u hrani postoje ovlašćene nacionalne referentne laboratorije, koje su svoju kompetentnost potvrdile akreditacijom i stalnim eksternim proverama kvaliteta sa referentnim laboratorijama EU. Ove laboratorije su državnog karaktera u kojima je Republika Srbija osnivač i vlasnik imovine. Međutim,  zbog tehničkih ograničenja u smislu opremlјenosti ovih laboratorija, nije moguće da se za sva laboratorijska ispitivanja i za sve zarazne bolesti životinja obezbedi kompletna laboratorijska dijagnostika bolesti u zemlјi pa se iz tih razloga koriste referentne laboratorije Evropske unije. S tim u vezi postoji potreba da se u Direkciji za nacionalne referentne laboratorije opremi i pusti u rad laboratorija posebnog nivoa biološke sigurnosti u kojoj će moći da se obavlјa kompletna laboratorijska dijagnostika naročito opasnih zaraznih bolesti životinja na bezbedan i pouzdana način. Ovo je slučaj i kada su u pitanju pojedina laboratorijska ispitivanja hrane i hrane za životinje.

U oblasti zaštite zdravlјa bilјa postoje ovlašćene laboratorije koje obavlјaju rutinska ispitivanja, međutim nisu imenovane nacionalne referentne laboratorije. Razliku između poslova koje obavlјaju ovlašćene rutinske laboratorije i referentne laboratorije se ogledaju pre svega u obimu ispitivanja i poziciji koje zauzimaju ove laboratorije u sistemu mreže ovlašćenih laboratorija. Prve obavlјaju rutinska ispitivanja uzoraka dobijenih iz službenih kontrola, obavlјaju veći broj ispitivanja zasnovanih na primeni rutinskih metoda, sprovode programe monitoringa, skrininge i slične poslove. S druge strane referentne laboratorije sprovode svojevrsnu superviziju rada ovlašćenih rutinskih laboratorija, obavlјaju potvrdna ispitivanja u slučajevima kada se u rutinskim laboratorijama otkriju uzorci kod kojih je utvrđeno prisustvo nedozvolјenih mikroorganizama ili je otkriveno prisustvo uzročnika bolesti, ostvaruju čvrstu saradnju i razmenu podataka sa svetskim i evropskim referentnim laboratorijama, sa kojima se porede i kod kojih dokazuju svoju tehničku kompetentnost za obavlјanje svojih ispitivanja i slično. Referentne laboratorije takođe organizuju eksterne provere tehničkih kompetencija ostalih ovlašćenih rutinskih laboratorija putem takozvanih PT provera, organizuju obuke i druge poslove utvrđene zakonom.

Republika Srbija nema još uvek imenovane nacionalne laboratorije za ispitivanje kvaliteta mleka onako kako ih Evropska unije prepoznaje. Izgradnja i formiranje nacionalnih laboratorija za kontrolu kvaliteta mleka nisu deo IPA projekta EU i njihova izgradnja i opremanje se finansira iz nacionalnog budžeta Republike Srbije. Sticajem okolnosti da se u Kompleksu u Direkciji za nacionalne referentne laboratorije nalaze i opremaju buduće laboratorije za koje Republika Srbija ima interes da ih oformi, između ostalih i za mikrobiološka ispitivanja hrane, zbog ekonomičnosti i povolјne lokacije, ova lokacija je identifikovana kao mesto gde bi mogla da bude locirana jedna od dve laboratorije za ispitivanje kvaliteta mleka. Treba imati na umu da se ove laboratorije pre svega bave ispitivanjem kvaliteta mleka zbog potreba obezbeđivanja nezavisnog sistema kontrole kvaliteta za potrebe plaćanja proizvođačima mleka.

Parametre koje ove laboratorije određuju u mleku su određivanje somatskih ćelija u mleku, ukupnog broja bakterija, suve materije, tačke mržnjenja, ureje i parametara mleka koji se koriste za potrebe selekcijskih službi. Napominjemo da Srbija u ovom trenutku nema nacionalnu laboratoriju za kontrolu kvaliteta mleka, posebno ne laboratorije koje koriste najsavremenije aparate, ali treba naglasiti da se ispitivanja koja se u ovom trenutku rade, kada govorimo o ovlašćenim laboratorijama, obavlјaju u državnim laboratorijama koje su ovlašćene od strane ministarstva i koje su akreditovane od strane Akreditacionog tela Srbije. Ograničavajući faktor su instrumenti koje imaju, odnosno ove laboratorije koriste konvencionalne metode koje su pouzdane ali ne daju mogućnost masovnih testiranja u skladu sa potrebama, odnosno očekivanim brojem uzoraka. Iz tih razloga sve razvijene zemlјe razvijaju ili su razvile  mrežu za nezavisno prikuplјanje uzoraka i ispitivanje u laboratorijama koje su nezavisne, čiji je osnivač najčešće država. Treba naglasiti da su sve državne laboratorije akreditovane i da koriste metode koje se nalaze u okviru obima akreditacije.